Våra policys

Kvalitetspolicy
Calles El skall genomföra varje uppdrag med den kvalitet, som kunden angett i sina krav och behov och som bolaget och kunden kommit överens om i uppdraget.

Calles Els mål är att genomföra varje uppdrag med ett optimalt resultat både tekniskt och ekonomiskt så att kundens kvalitets- och miljökrav uppnås.

I enlighet med ovanstående målsättning skall Calles Els alla medarbetare i alla led medverka till att dessa kvalitetsmål förverkligas.

Miljöpolicy
Calles Els verksamhet är att erbjuda eltjänster inom varierande typer av byggprojekt och underhåll. I varje uppdrag skall den eventuella miljöpåverkan, som kan tänkas uppkomma, beaktas och förslag på åtgärder som minskar denna ges till kund.

Miljölagar och andra myndighetskrav är absoluta minimikrav för Calles Els verksamhet. Calles El skall dessutom genomföra varje uppdrag med de kvalitets- och miljömål som avtalats med kund. Målsättningen är att bolaget i sin helhet värderar arbetet utifrån ett långsiktigt hållbart samhälle med ett naturligt kretslopp.

Minskade utsläpp till luft, mark och vatten är en självklarhet varför miljöriktiga produkter och tjänster skall väljas där så är möjligt. Calles El skall arbeta aktivt och ständigt förbättra miljöarbetet för att uppnå ovanstående målsättning.

Personalens miljökunskaper skall ständigt förbättras och uppdateras med hjälp av intern och/eller extern utbildning.

Arbetsmiljöpolicy
Calles El arbetar systematiskt med att förebygga skador och sjukdom på arbetsplatsen. Att ständigt förbättra arbetsmiljön förutsätter ett engagemang från alla anställda oavsett funktion.

All personal bidrar till att uppnå målsättningen att ingen ska behöva drabbas av sjukdom eller skada som beror på arbetet. Vår verksamhet ska kännetecknas av en hög kvalitet, säkerhetstänkande och trivsel på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i vår verksamhet.

Samarbetspartner Kvalitet, miljö och arbetsmiljö: Sameffekt AB

 

 

 

Calles Elservice AB

Patrik Bellö

Idrottsgatan 7

333 31 Smålandsstenar

Tel: 0371-323 00

Mobil: 070-318 98 01

 

Kontakta oss »

 

Karta »   GPS »

 

sussextrugs-line1Calles Elservice AB
Idrottsgatan 7
333 31 Smålandsstenar
Tel: 0371-323 00
www.callesel.se